Vám a vašim dětem se budou věnovat:


Mgr. Kateřina Polášková

Profesní zkušenosti, vzdělání, kurzy:


Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. Od počátku jsem se orientovala na práci s dětmi a oblast školství. Prošla jsem pedagogicko- psychologickými poradnami ve Zlíně a v Opavě, Centrem podpory inkluzivního vzdělávání a Speciálně pedagogickým centrem pro děti s mentálním a tělesným postižením. Odskočila jsem si do Probační a mediační služby ČR, kde jsem působila jako koordinátor Týmu pro mládež. Byla jsem u zrodu Centra inkluze o.p.s. a Centra pro rodinu. Dále jsem pracovala jako školní psycholog na několika základních školách.

Dělám to, co mi dává smysl a práce s dětmi mi ho dává a naplňuje mě. Kde jinde začít než u dětí a všeho, co se s nimi pojí, což je především rodina i škola?

EEG biofeedback - úroveň I. (Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a Mgr. Bibiana Naďová)

Sebezkušenostní kurz Transakční analýzy I-III

Sociálně psychologický výcvik I

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii I.

Psychorelaxační techniky

Kariérové poradenství na základních a středních školách

Projektivní techniky Test apercepce ruky, Test kresby stromu

Poruchy chování, ADHD- multidisciplinární téma, ADHD- diagnóza nebo hendikep

"Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." (Antoine de Saint-Exupéry)

PhDr. Alexandra Vejclová

Profesní zkušenosti, vzdělání, kurzy:


Studium psychologie jsem absolvovala na filosofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. V průběhu let jsem pracovala v Klokánku FOD, ve třídě pro děti s autismem, v pedagogicko-psychologické poradně, jako školní psycholog v několika ZŠ a ve speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním a tělesným postižením.

Psychická pohoda dětí souvisí s jejich životem v souladu s přirozenými vývojovými procesy a potřebami, tak jak během času zákonitě přicházejí. Jsem vděčná za příležitost být při tom, když je dětem umožněno rozvíjet se podle vlastních představ. S dětmi ráda využívám imaginace, vizualizace, arteterapeutické prvky, terapeutické karty a zapojení fantazie.

Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem v Systemické terapii.

Aktuálně se účastním výcviku Terapie zážitkem.

Své znalosti jsem si prohlubovala na dalších psychologických kurzech:

Spolu a jinak ve školním poradenství

Biosyntéza pro školní psychology

Kurz krizové intervence

Psychická a vývojová traumata u dětí

Práce s terapeutickým pískovištěm - SANDPLAY

Prevence psychopatologických jevů na školách

Psychorelaxační techniky a práce s terapeutickými kartami

kurzy pro práci s dětmi s ADHD a spec. vzděl. potřebami


"V každém z nás je někdo, koho ještě neznáme." (Carl Gustav Jung)

PhDr. Monika Ticháčková

Profesní zkušenosti, vzdělání, kurzy:


S psychologii dětí jsem se seznámila při studiu jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a již jsem tuto oblast neopustila. Po absolvování vysoké školy jsem nastoupila jako psycholožka do Pedagogicko-psychologické poradny a do Speciálně pedagogická centra pro děti s tělesným a mentálním postižením a pracovala zde až do nástupu na rodičovskou dovolenou. Léta strávená doma postupně s třemi dětmi mě přivedla k zájmu o zkoumání různých metod výchovy a přístupů k dětem, a také mě více přiblížila rodičům a chápáním toho, co mohou prožívat oni i jejich děti. Po návratu z rodičovské dovolené jsem se k problematice školství vrátila na pozici školní psycholožky. A abych se nepohybovala jen a pouze mezi dětmi a rodiči a rozšířila si tak své profesní zkušenosti, pomáhám v mobilním hospici při péči o umírající klienty a jejich pozůstalé.

Ve své práci kladu důraz zejména na to, aby se se mnou lidé cítili komfortně a v bezpečí, a aby odcházeli s vědomím, že z každé situace vede cesta k tomu, aby se jim dařilo lépe.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, pracuji pod supervizí a spolupracuji s VZP, ČPZP, ZPVM a ZP Škoda. Aktuálně procházím psychoterapeutickým výcvikem pro děti a dospívající v biosyntentickém přístupu.

Absolvovala jsem tato školení a kurzy:

Psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii dle V. Satirové

Krátkodobý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii Umění pomáhat

Psychoterapeutická práce s traumatem u dospělých a dětí

Biosyntéza pro školní psychology

Kurz psychologické první pomoci a krizové intervence

Děti a ztráta - jak pracovat s dítětem v rámci jeho truchlení

Práce s terapeutickým pískovištěm - SANDPLAY

Práce s tělem v krizové intervenci

"Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit, je přestat o tom mluvit a začít to dělat." (Walt Dysney)

Mgr. Petra Hudečková

Profesní zkušenosti, vzdělání, kurzy:

Studium psychologie jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zpočátku jsem se věnovala práci s dospělými klienty (věznice, AČR). Postupem času jsem se dostala k práci s dětmi a v posledních několika letech mě naplňuje práce školní psycholožky. Kromě toho působím jako člen týmu Mobilního hospice, kde se věnuji tématu umírání a podpory rodiny při ztrátě blízkého.

Práce s dětmi je velmi inspirující, obohacující, ale také kreativní. Děti ale nelze chápat izolovaně, vždy je potřeba vnímat komplexně celou rodinu, která je pro podporu a rozvoj dítěte a dospívajících velmi důležitá.

Výcvik v integrované terapii F. Knoblocha

Kurz krizové intervence

Práce s projektivními kartami

Biosyntéza pro školní psychology

Projektivní test stromu a kresba postavy

Práce s terapeutickým pískovištěm - SANDPLAY

Práce s tělem v krizové intervenci

"Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní." (Carl Gustav Jung)